Home page

 
Motto

"Nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke."

"You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother."

Albert EINSTEIN

 
 

 

 

 

 
FYZIKA

Fyzika je prírodná experimentálna veda, ktorá skúma fyzikálne vlastnosti telies a ich vzájomné pôsobenie. Experimentálna fyzika sa zaoberá pozorovaním prebiehajúcich prirodzených javov v prírode (napr. pohyby planét) alebo javov, ktoré sú vyvolané zámerne pri plánovanom pokuse. Teoretická fyzika hľadá všeobecné zákony a odvodzuje nové poznatky. Aplikovaná fyzika sa zaoberá využitím fyzikálnych poznatkov v praxi.

Absolvent gymnaziálneho štúdia počas hodín fyziky získava súbor fyzikálnych vedomostí a zručností, osvojuje si metódy práce tak, aby získané poznatky mohol použiť v ďalšom štúdiu alebo pri riešení praktických situácií v bežnom živote.

Pre štúdium fyziky na gymnáziu sú záväzné dva dokumenty - učebné osnovy a vzdelávací štandard. Odkazy na obidva dokumenty nájdete sú na ŠPÚ (http://www.statpedu.sk).