Obecné web stránky
Planet Software
Mapa webu
Kontakt
 

Obecný úrad - kontakt na inštitúcie v štátnej správe 

Adresár inštitúcií
nájdite kontakt na inštitúciu v štátnej správe
OBECNÝ ÚRAD HONTIANSKE TESÁRE
Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre
Telefón: 045/559 61 51 ; Fax: 045/559 61 51
e-maily:

Starosta: Dušan Strieborný - 045/ 55 961 51 - strieborny@honttesare.sk

Ekonomika: Anna Hajnalová - 045/55 960 15 - hajnalova@honttesare.sk

Kultúra: Ľudmila Pastuchová - 045/ 55 960 15 - pastuchova@honttesare.sk

Matrika: Dana Kohútová - 045/ 55 960 16 - kohutova@honttesare.sk

E-mail - všeobecne: obec@honttesare.sk

Internetová stránka: http://www.honttesare.sk/


KRAJSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI
Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 4306 111, Fax: 048/ 4136 558
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kubb/
 
 
 
KANCELÁRIA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefánikova 2, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5441 6624
Internetová stránka: http://www.prezident.sk/
 
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5934 1111, 02/ 5441 2500
Internetová stránka: http://www.nrsr.sk/
e-mail: odkazy@mail.ncsr.sk
 
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5729 5111, Fax: 02/ 5249 7595
Internetová stránka: http://www.vlada.gov.sk/
e-mail: urad@vlada.gov.sk
 
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR
Drieňová 27, 821 01 Bratislava 2
Telefón: 02/ 4827 1111
Internetová stránka: http://www.natfund.gov.sk
e-mail: fnm@natfund.gov.sk
 
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Telefón: 02/5953 2505
Internetová stránka: http://www1.genpro.gov.sk/sk/
 
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/ 4828 7239, Fax: 02/ 4828 7203
Internetová stránka: http://www.vop.gov.sk/
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
 
MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5949 4111, Fax: 02/ 5249 4794
Internetová stránka: http://www.telecom.gov.sk/
 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2
Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk/
 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000, Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/index/index.php
e-mail: palkovicova@economy.gov.sk
Pohot.služba: 02/ 4333 8604, 02/ 4854 1077
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5939 11 11, Fax: 02/ 5939 11 74
Internetová stránka: http://www.culture.gov.sk/index/
e-mail: mksr@culture.gov.sk
 
MINISTERSTVO OBRANY SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Telefón: 02/ 4425 0320
Internetová stránka: http://www.mod.gov.sk/
 
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5926 6111
Internetová stránka: http://www.mpsr.sk/
 
MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR
Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk/
 
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5935 3111, Fax: 02/ 5441 5952
Internetová stránka: http://www.justice.gov.sk/
 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5094 1111
Internetová stránka: http://www.minv.sk/
 
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
Špitálska 8, 816 44 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111, Fax: 02/ 5293 1203
Internetová stránka: http://www.build.gov.sk/
 
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5978 1111, Fax: 02/ 5978 2213
Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk/
Dipl.služba: T: 02/ 5978 2211
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 3
Telefón: 02/ 5937 3111
Internetová stránka: http://www.health.gov.sk/
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111
Internetová stránka: http://www.education.gov.sk/
 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5956 1111, Fax: 02/ 5956 2031
Internetová stránka: http://www.lifeenv.gov.sk/
 
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Telefón: 02/ 5542 3069, 02/ 5542 4628
Internetová stránka: http://www.controll.gov.sk/
 
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné nám. 13, 814 90 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5935 3111
Internetová stránka: http://www.nssr.gov.sk/
 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5787 1111, 5865 1111, Fax: 02/ 5787 1100
Internetová stránka: http://www.nbs.sk/
 
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
Budatínska 30, 851 05 Bratislava
Telefón: 02/ 6869 1111, Fax: 02/ 6382 4005
Internetová stránka: http://www.nbusr.sk
 
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Špitálska 8, 811 07 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
Internetová stránka: http://www.safework.gov.sk/
 
POŠTOVÝ ÚRAD
Ulica 1.mája 16, 010 01 Žilina 1
Telefón: 041/ 7235 257, Fax: 041/ 7234 043
Internetová stránka: http://www.posturad.sk/
 
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29
Telefón: 02/ 4829 7111
Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk/
 
SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY
Špitalská 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 5975 2617-9, Fax: 02/ 5296 6633
Internetová stránka: http://disso.vupsvr.gov.sk/
e-mail: disso@vupsvr.gov.sk
 
SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Telefón: 02/ 6029 4113, Fax: 02/ 6542 9592
Internetová stránka: http://www.smu.gov.sk/
 
SLOVENSKÝ ÚSTAV TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE
Karloveská 63, P. O. BOX 246, 840 00 Bratislava
Telefón: 02/ 6029 4474, Fax: 02/ 6541 1888
Internetová stránka: http://www.sutn.gov.sk/
 
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
Pražská 29, 812 63 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5727 8111, 02/ 5249 2351-7, Fax: 02/ 5249 6926
Internetová stránka: http://www.reserves.gov.sk
e-mail: Kalinak@reserves.gov.sk
 
STREDISKO PRE ŠTÚDIUM PRÁCE A RODINY
Špitalská 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 5975 2513, Fax: 02/ 5296 6633
Internetová stránka: http://www.sspr.gov.sk/
e-mail: info@sspr.gov.sk
 
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR
Továrenská 7, BOX 18, 810 06 Bratislava 16
Telefón: 02/ 57881111, Fax: 02/ 52932096
Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk/
 
ÚRAD DAŇOVÉHO PREVEROVANIA
Lazovná 61, 975 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/436 3000, Fax: 048/4153271
Internetová stránka: http://www.udpsr.sk/
e-mail: info@udpsr.sk
 
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
Stromová 1, 837 86 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 4111
Internetová stránka: http://www.geodesy.gov.sk/
 
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27
Telefón: 02/ 5824 8111
Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk/main.html
 
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odborárske námestie č.3, 817 60 Bratislava 15
Telefón: 02/ 50239418, Fax: 02/ 50239441
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
e-mail: dozor@pdp.gov.sk
 
ÚRAD PRE FINANČNÝ TRH
Radlinského ul, 813 18 Bratislava
Telefón: 02/ 5726 2110
Internetová stránka: http://www.uft.sk
 
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5249 6847, 02/ 5249 8030
Internetová stránka: http://www.normoff.gov.sk/
 
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
Telefón: 02/ 5810 0411, Fax: 02/ 5810 0479
Internetová stránka: http://www.urso.gov.sk/
 
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Páričkova 18, POBOX 76, 820 05 Bratislava 25
Telefón: 02/ 5556 7512
Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk/
 
ÚRAD PRE VYBRANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY
Nám. SNP č. 19, 816 10 Bratislava
Telefón: 02/ 5955 7354
 
ÚRAD PRE ŠTÁTNU POMOC
Radlinského 37, 811 07 Bratislava
Telefón: 02/ 5720 2613, Fax: 02/ 5720 2615
Internetová stránka: http://www.usp.sk/
 
ÚRAD PRE ŠTÁTNU SLUŽBU
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 826 53 Bratislava 29
Telefón: 02/ 48 282 101, Fax: 02/ 48 282 237
Internetová stránka: http://www.upss.sk/
e-mail: upss@upss.sk
 
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
Švermova 43, 974 05 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 4300 111, Fax: 048/4132 563
Internetová stránka: http://www.indprop.gov.sk/
 
ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA
Košická 52, P.O. Box: 87, 820 05 Bratislava
Telefón: 02/50230349, Fax: 02/55644054
Internetová stránka: http://www.upn.gov.sk
e-mail: info@upn.gov.sk
 
ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hlavná 72, P.O.Box E-35, 042 65 Košice 1
Telefón: 055/ 6227 671, 055/ 6227 629
Internetová stránka: http://www.concourt.sk/index.html
 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Telefón: 02/ 5023 6111
Internetová stránka: http://www.statistics.sk/
 

KRAJSKÉ ÚRADY
 

Krajský úrad v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica
Telefón: 048/ 4306 111, Fax: 048/ 4136 558
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kubb/
 
Krajský úrad v Bratislave
Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5931 2111, Fax: 02/ 5443 1282
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kuba/
 
Krajský úrad v Košiciach
Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón: 055/ 6001 101-102, 055/ 6339 529, Fax: 055/ 6337 134, 055/ 6336 718
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kuke/
 
Krajský úrad v Nitre
Štefánikova 69, 949 80 Nitra
Telefón: 037/ 6549 111, 037/ 6522 879, Fax: 037/ 6515 329
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kunr/index.html
 
Krajský úrad v Prešove
Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 7081 111, Fax: 051/ 7721 423
Internetová stránka:
 
Krajský úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
Telefón: 032/ 7411 111, Fax: 032/7435 608
Internetová stránka: http://www.trencin-kraj.sk
 
Krajský úrad v Trnave
Kollárová 8, 917 77 Trnava
Telefón: 033/ 5564 111, 033/ 5512 611, Fax: 033/ 5512 320
Internetová stránka: http://www.ku-trnava.sk/
 
Krajský úrad v Žiline
ul.Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón: 041/ 5117 111, Fax: 041/ 5651 428
Internetová stránka: http://www.kuza.sk/
 

INÉ INŠTITÚCIE
 

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
Mlynská dolina 28, 845 45 Bratislava 41
Telefón: 02/ 6542 3001, -4800
Internetová stránka: http://www.stv.sk/
 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
Mýtna 1, P.O.Box 55, 817 55 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5727 3111
Internetová stránka: http://www.slovakradio.sk/
 
TLAČOVÁ AGENTÚRA SR
Pribinova 23, 819 28 Bratislava 111
Telefón: 02/ 5921 0111
Internetová stránka: http://www.tasr.sk/
 

 

 
 
  Vytlačiť stránku  Zaslať e-mail © Dvorníky 2004  
 
Zaujímavé odkazy:

 

   Názor na stránky Domovská stránka Pridať do obľúbených
Podmienky pre použitie a právne informácie Copyright